Αρχή :: Παραδείγματα :: All databases Connection     

Παράδειγμα σύνδεσης από asp αρχείο με οποιονδήποτε τύπο database.

Το παράδειγμα μας εξηγεί πώς θα δώσουμε στον κώδικα σύνδεση με οποιονδήποτε τύπο database από asp αρχείο. Ελπίζω να σας είναι χρήσιμο.

1. MS SQL Server :

Με DSN
<%
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DSN=DSNname;UID=username;PWD=password;DATABASE=databasename"
%>


Χωρίς DSN
<%
DSN1 = "DRIVER={SQL Server};SERVER=servername;UID=username;PWD=password;"
DSN1 = DSN1 & "DATABASE=databasename"
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open DSN1
%>


2. Oracle :

ODBC με DSN
<%
Set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.CursorLocation = adUseClient
conn.Open "DSN=DSNname;UID=username;PWD=password"
%>


3. MS Access :


i.) Με DSN αλλά χωρίς username/password:
<%
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DSNname"
%>


ii.) DSN με User ID/Password:
<%
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DSNname","username","password"
%>


iii.) Χωρίς DSN:
Με physical path:
<%
DSN1="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSN1=dsntemp & "DBQ=c:\path\database.mdb"
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open DSN1
%>


Server.MapPath, με το path από webserver root (όπως, c:\inetpub\wwwroot).
<%
DSN1="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSN1=dsn1 & "DBQ=" & Server.MapPath("/path/database.mdb")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open DSN1
%>


4. MySQL Databases :


Θα πρέπει να δώσετε database name. Στην MySQL μπορείς να έχεις αρκετές databases στον ίδιο SQL server.
<%
strConnection = "driver={MySQL};server=localhost;uid=username;"
strConnection = strConnection & "pwd=password;database=databasename"
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open strConnection
%>

5. Access 2007 :

ACE OLEDB 12.0

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\myFolder\myAccess2007file.accdb;Persist Security Info=False;

Με database password

Όταν έχουμε Access 2007 database με password από το  "Set Database Password" στην Access.

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\myFolder\myAccess2007file.accdb;Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;

 


Τέλος, τώρα ή σύνδεση σας με οποιαδήποτε τύπου database έγινε.


Η Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.