Αρχή :: Παραδείγματα κώδικα :: Από τη βάση στην σελίδα μου     


Πως θα συνδέσω την σελίδα μου με την database μου και πως θα παρουσιάσω τις εγγραφές από την database στην σελίδα μου.


Με το παρακάτω παράδειγμα πιστεύω πως θα κατανοήσετε τον τρόπο που λειτουργούν τα asp αρχεία σε συνδυασμό με database σε ΝΤ πάντα server


Βήμα 1: Ανοίγουμε την σύνδεση με την database. 

Πρώτα, πρέπει να ανοίξουμε την σύνδεση και να εξηγήσουμε στο server που βρίσκετε η database. Για να δημιουργήσουμε την σύνδεση χρησιμοποιούμε την CreateObject μέθοδο του Server: 

<% Set cnnDB = Server.CreateObject("ADODB.Connection") %> 

Μετά ζητάμε την Open μέθοδο στην Connection μέθοδο, δίνουμε το path και open μέθοδο στην database:

<% cnnDB.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data" & _
"Source=d:\path\to\database.mdb" %>


Βήμα 2: Εκτελούμε την SQL εντολή. 

Εδώ θα καθορίσουμε την SQL εντολή και θα την εκτελέσουμε. Προσδιορίζουμε την εντολή ως μεταβλητή όπως παρακάτω:

<% strQuery = "SELECT * FROM Pinakas" %> 

Η ερώτηση μας είναι "SELECT", και η μέθοδος εκτέλεσης επιστρέφει μέθοδο συνόλου εγγραφών, εμείς θα χρειαστεί να πάρουμε τις εγγραφές: 

<% Set rsInfo = cnnDB.Execute(strQuery) %> 

Αλλιώς (αν θέλουμε UPDATE, INSERT, ή DELETE), απλά τρέχουμε την μέθοδο εκτέλεσης: 

<% cnnDB.Execute("DELETE FROM Pinakas WHERE " &_ "Pinakas.Pedio=
'eggrafi'") %> 


Στην συνέχει ας υποθέσουμε πως η database έχει τα "Pinakas" πίνακα όπου συμπεριλαμβάνει τα πεδία "Name", " Address", and " Phone". Για να δούμε όλες τις εγγραφές στα πεδία θα πρέπει: 

<%
strQuery = "SELECT * FROM Pinakas ORDER BY Name"
Set rsInfo = cnnDB.Execute(strQuery)
%> Bήμα 3: Παρουσιάζουμε τις εγγραφές. 

Η ιδιότητα EOF είναι κενή εγγραφή που αυτόματα τοποθετείται στο τέλος του συνόλου των εγγραφών. Δεν έχει πεδία ούτε εγγραφές, χρησιμοποιείτε για να ενημερώσει το κώδικα πως έφτασε στο τέλος των εγγραφών. 

<%
Do While Not rsInfo.EOF
'κάνε κάτι με την εγγραφή.
Response.Write(rsInfo("Name"))
rsInfo.MoveNext
Loop
%> 


Αρχικά, η μέθοδο συλλογής εγγραφών παραπέμπει την πρώτη γραμμή όπου υπάρχουν αποτελέσματα τις εντολής SQL. Την μετάβαση στην επόμενη σειρά ( γραμμή) εγγραφών, θα καλέσουμε την MoveNext μέθοδο. Όταν τα προτερήματα τις μεθόδου MoveNext περάσουν την τελευταία γραμμή εγγραφών, η υπόθεση EOF γίνετε True.

Στην συνέχεια θα πρέπει να παρουσιάσουμε τον πίνακα "Pinakas" και τα πεδία με τις εγγραφές: 

<TABLE>
<TR>
<TH>
Name
</TH>
<TH>
Address
</TH>
<TH>
Phone
</TH>
</TR>

<% Do While Not rsInfo.EOF %>

<TR>
<TD>
<% =rsInfo("Name") %>
</TD>
<TD>
<% =rsInfo("Address") %>
</TD>
<TD>
<% =rsInfo("Phone") %>
</TD>
</TR>

<%
rsInfo.MoveNext
Loop
%>


</TABLE> Βήμα 4: Κλείνουμε όλες τις μεθόδους. 
Πρέπει πάντα να κλείνουμε τις μεθόδους και την σύνδεση.
<%
rsInfo.Close
Set rsInfo = Nothing
cnnDB.Close
Set cnnDB = Nothing
%> 


Τέλος
Καλώς ήρθατε στον κόσμο των asp και database.
Η Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.