Αρχή :: Παραδείγματα :: MySQL Connection     

Παράδειγμα σύνδεσης από asp αρχείο σε MySQL server database.

<%
OPTION EXPLICIT
dim Conn, strConn, username, password
username="
abc1234"
password="
123456789"
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
strConn="DRIVER={MySQL}; SERVER=
SERVER_NAME; DATABASE=infodb; UID=username; PWD=password"
response.write strConn
Conn.Open strConn

%>
Η Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.