Αρχή :: Παραδείγματα :: Ψάξε την database     

Ψάξε την database σου 

Αν έχεις database θα ήθελες να μπορείς να ψάξεις τα αρχεία που έχεις μέσα. Με αυτό το script μπορείς να ψάξεις ένα πεδίο ή όλα μαζί


Πρώτα θα φτιάξουμε τη φόρμα

<html>
<body>

<form method="Post" action="
searchdb.asp">
<input type="text" name="
searchvalue"><br>
<input type="checkbox" name="all" value=1>Όλα τα πεδία<br>
<input type="submit" value="Search">
</form>

</body>
</html> 


Αυτή είναι η φόρμα, ονόμασε τη default.htm ή ότι θέλεις Τώρα η σελίδα με τα αποτελέσματα: 


<%@Language=VBScript%>
<% Response.Buffer = True %>

<%
Dim MyConn, SQL, RS,
srchval, i

'παίρνουμε στοιχεία από τη φόρμα
srchval = Replace(Request.Form("
searchvalue"), "'", "''")
srchall = Request.Form("all")

'δημιουργία σκοπού σύνδεσης και σύνδεση με τη database
Set MyConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
'προσοχή υπάρχουν 3 διαφορετικά MyConn.Open σειρές: μια για dsn-less, μια για OLEDB, και μια DSN. Διάλεξε αυτή που θέλεις
MyConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; 
DBQ=D:\inetpub\virtual_servers\yourdomain.com\mydatabase.mdb"
'MyConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
Data Source=D:\inetpub\virtual_servers\yourdomain.com\mydatabase.mdb"
'MyConn.Open DSN_Name

'Έλεγχος για την επιλογή του checkbox. Αν ναι τότε ψάχνουμε όλα τα πεδία...
If srchall = 1 Then
SQL = "Select * From tblCustomer Where FirstName Like '
%"&srchval&"%'"
SQL = SQL & " Or LastName Like '
%"&srchval&"%'"
'αν οχι ψάξε μόνο το LastName πεδίο
Else
SQL = "Select * From tblCustomer Where LastName Like '
%"&srchval&"%'"
End If

'execute the SQL statement
Set RS=MyConn.Execute(SQL)

'αν έχει τοποθετηθεί λέξη στη φόρμα...
If srchval <> "" Then
If RS.BOF And RS.EOF Then
Response.Write "Δεν βρέθηκε τίποτα."
'Αν βρέθηκε...
Else
'Φτιάχνουμε HTML table για να τοποθετήσουμε τα records.
Response.Write "<center><table border=""1""><tr>"
'Προσδιορίζουμε αριθμό πεδίων και παρουσιάζουμε τα ονόματα πεδίων
For i = 0 To RS.Fields.Count - 1
Response.Write "<th>" & RS(i).Name & "</th>"
Next
Response.Write "</tr>"
'τώρα ανακύκλωση στα αποτελέσματα τις ερώτησης και παρουσίαση αποτελεσμάτων
While Not RS.EOF
Response.Write "<tr>"
For i = 0 To RS.Fields.Count - 1
Response.Write "<td>" & RS(i).Value & "</td>"
Next
Response.Write "</tr>"
'επόμενο αρχείο
RS.MoveNext
Wend
'τώρα κλείσε το HTML table
Response.Write "</table>"
End If
'αν δεν τοποθετηθεί λέξη στη φόρμα τότε στείλε τον επισκέπτη πίσω στη φόρμα
Else
Response.Redirect "
default.htm"
End If

'κλείνουμε την σύνδεση
RS.Close
MyConn.Close
Set RS = Nothing
Set MyConn = Nothing
%>


Αυτό ήτανε

Πιστεύω να βοηθήσει πολλούς

Tony BarnesΗ Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.